Handball

KUSA NAIROBI HANDBALL MEN

MATCH NO HOME TEAM     AWAY TEAM
HBALLM/001 JKUAT 31 17 KU
HBALLM/002 KU Ruiru 30 17 SPU
HBALLM/003 JKUAT 30 21 KU Ruiru
HBALLM/004 MKU 14 23 SPU
HBALLM/005 JKUAT  26  33 MKU
HBALLM/006 KU 26 11 KU Ruiru
HBALLM/007 JKUAT 27 24 SPU
HBALLM/008 KU  21 25 MKU
HBALLM/009 KU 18 24 SPU
HBALLM/010 KU Ruiru  10 26 MKU

 

KUSA NAIROBI HANDBALL WOMEN

MATCH NO HOME TEAM     AWAY TEAM
HBALLW/001 KU 25 7 KU Ruiru
HBALLW/002 MKU 33 17 SPU
HBALLW/003 KU  18  23 MKU
HBALLW/004 KU Ruiru 11 8 SPU
HBALLW/005 KU  24  11 SPU
HBALLW/006 KU Ruiru 16  23 MKU